A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi ”Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat, valamint a 2019. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint:

1.      A pályázat célja:

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

2.      A pályázati felhívás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2018/2019-es tanévben, nappali tagozaton, külhoni felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) — együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával — meghirdeti Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti keretszámok a következők:

2.1.   A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek:

 • Erdély: 11 fő,
 • Felvidék: 7 fő,
 • Vajdaság: 4 fő,
 • Kárpátalja: 3 fő,
 • Horvátország: 1 fő,
 • Szlovénia: 1 fő.

2.2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá nem tartozó, külföldi országban lakóhellyel rendelkező („diaszpórában” élő) személyek:

 • 3 fő.

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

 

3.      A pályázók köre:

A támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: támogatott) lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a világ más országában (diaszpórában) élő, magát magyarnak valló pályázó természetes személy, aki a 2018/2019-es tanulmányi időszakban (tanévben) magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

 

4.      Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek;
 • a Magyarországon lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkező személyek;
 • a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben részt vevő hallgatók;
 • más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók;
 • elsőéves külhoni jogászképzésben részt vevő hallgatók;

 

5.      Igényelhető támogatás:

5.1.   Az Alapkezelő évente 30 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.

5.2.   A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2018/2019. évi tanév (tanulmányi időszak) 12 hónapjára szól.

5.3.   A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlára. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

5.4.   A támogatás összegének átutalása három ütemben történik az alábbiak szerint:

 • első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2018. november 30-ig.
 • második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatást legkésőbb 2019. március 15-ig. Az utalás feltétele: az 1. szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.
 • harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2019. július 31-ig folyósítja az Alapkezelő a támogatott részére. Az utalás feltétele: a 1-2. szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése, az 5.7. pont szerinti szakmai gyakorlatról (a továbbiakban: külhoni szakmai gyakorlat) kiállított teljesítésigazolás és beszámoló beérkezése, valamint ezek elfogadása.
 • A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását három szakmai beszámoló (1. szakmai beszámoló: 2019. január 31.; 2. szakmai beszámoló és Külhoni szakmai gyakorlatról szóló beszámoló: 2019. június 30.;  3. szakmai beszámoló: 2019. szeptember 30.) benyújtásával kell igazolni.

5.5.   A nyertes pályázóknak a tanulmányi támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a támogatott benyújtja az Alapkezelő részére a 2018/2019-es tanév őszi, majd a későbbiek során a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyának fennállásáról szóló intézményi igazolást.

5.6.   A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

5.7.   A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy annak kedvező elbírálása esetén részt vesz nyári 4 hetes szakmai gyakorlaton Budapesten, kizárólag az Alapkezelő által kijelölt időpontban, valamint az ösztöndíjas időszak alatt összesen 4 hetes külhoni szakmai gyakorlaton olyan gazdasági jogi ügyekkel is érintett  jogi személynél (így például: pénzügyi intézménynél), gazdasági jogi ügyekkel is foglalkozó ügyvédi irodánál, amelynek székhelye szerinti honossága megegyezik azon felsőoktatási intézmény székhelye szerinti országgal, amellyel a pályázó aktív hallgatói jogviszonyban áll.

 

6.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

6.1.   Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 18 millió Ft

6.2.   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. augusztus 24., benyújtási határidő: 2018. október 10., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.

6.3.   A Budapesti Ügyvédi Kamara az idei évben is vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének megvalósításában, továbbá elvégzi a szakmai feladatok értékelését.

6.4.   A támogatásban részesülő hallgató munkáját, képzését az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti.

6.5.   A pályázók az ösztöndíjas időszak alatt kötelező 8 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely – az 5.7 ponttal összhangban – két részteljesítésből áll: 4 hetes nyári gyakorlat az Alapkezelő által megjelölt időpontban – szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató budapesti ügyvédi irodáknál, valamint 4 hetes külhoni szakmai gyakorlat a pályázó lakóhelyének megfelelő országban működő gazdálkodó szervezetnél, banknál, gazdasági ügyekkel is foglakozó ügyvédi irodánál.

6.6.   A budapesti szakmai gyakorlat teljesítésére csak az Alapkezelő által megjelölt, a Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett időpontban van lehetőség. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.

6.7.   A külhoni szakmai gyakorlat helyét és idejét az ösztöndíjas hallgatónak kell megszerveznie, a gyakorlat teljesítéséről egy beszámolót és teljesítésigazolást kell benyújtania. A külhoni szakmai gyakorlat teljesítésének határideje 2019. június 30.

7.      A pályázat benyújtásának formája:

7.1.    A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Információs Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról.

7.2.   A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.

8.      A pályázati csomag elemei:

8.1.   Pályázati felhívás

8.2.   Pályázati elektronikus adatlap és mellékletei

8.3.   2018. Pályázati útmutató

 

9.      A pályázat formai követelményei:

9.1.   Pályázati adatlap

NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlban van lehetőség, oldalanként nincs rá mód. 

Feltöltendő mellékletek 

9.2.   Strukturált szakmai önéletrajz – a szakmai önéletrajzot pdf formában, aláírva szükséges csatolni.

9.3.   Aktív hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás és ennek magyar nyelvű fordítása (2017/2018-as tanév tavaszi félév). A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-be.

9.4.   Szándéknyilatkozat a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan (A pályázó 1 db nyilatkozata arról, hogy a 2018/2019-es tanévben folytatja tanulmányait a felsőoktatási intézmény jogi karán, továbbá arról, hogy az aktív hallgatói jogviszonyának igazolását mikor nyújtja be az Alapkezelőhöz.) A sablon letölthető a NIR-ből.

9.5.   Az utolsó két lezárt tanulmányi félévének indexmásolata és ezek magyar nyelvű fordítása. A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-be.

9.6.   A lakóhelyet (állandó lakcímet) igazoló okmány másolata.

9.7.   Ajánlólevél (1 db, Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmény vagy a felsőoktatási intézmény oktatója által kiadott ajánlás, amely igazolja a pályázó eddigi kiemelkedő tevékenységét, illetve alkalmasságát az ösztöndíj elnyerésére. Ha szükséges a dokumentumhoz csatolni kell a pályázó által készített magyar nyelvű fordítást, amelyet külön dokumentumként kérünk csatolni a NIR-be.)

9.8.   Két oldalas szakmai munka, melynek témája: Készítsen egy kettő oldalas összefoglalót a tanulmányai szerinti jogrendszerben létező gazdasági társaságokról, ismertetve azok különböző jellegzetességeit. Térjen ki arra is, hogy a gyakorlatban melyik forma a legelterjedtebb és miért.

9.9.   Befogadó nyilatkozat a külhoni szakmai gyakorlatra lehetőséget biztosító szervezettől/intézménytől/ügyvédi irodától.

9.10.    Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldaláról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt a pályázat benyújtásának napján, de legkésőbb 2018. október 10-ig postázni szükséges az Alapkezelőhöz az alábbi címre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 1253 Budapest, Pf. 70. 

Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van (hiánypótlás), melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

További csatolható mellékletek:

 • Elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadónál megjelent szakkönyv, publikáció, monográfia első oldalának valamint a tartalomjegyzékének fénymásolata,
 • Hazai és külföldi szakfolyóiratban vagy szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok első oldalának, valamint a folyóirat tartalomjegyzékének fénymásolata,
 • Elismert szakfolyóiratban megjelent fordítások, recenziók: az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzékének a fénymásolata, és a publikált anyag első oldalának fénymásolata,
 • Szakmai konferencián, versenyen, találkozón bemutatott poszterek, animációk, tervek, a rendezvényről szóló igazolás meghívó, emléklap stb.,
 • Tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozat egy oldalas kivonata, a megszerzett oklevélről készített fénymásolat,
 • Tudományos kutatóprojektekben, workshopokon való részvétel hitelt érdemlő igazolásai,
 • Magyar diákszervezeti tagság igazolása, tevékenységi beszámoló a betöltött tisztségekről,
 • Nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata.

Minden csatolandó dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

A nyertes pályázók esetében a későbbiek során a dokumentumokra eredeti formában is szükség lesz. Ezért szíveskedjenek megőrizni azokat, és szerződéskötéskor egy példányt minden dokumentumból eljuttatni az Alapkezelőhöz.

 

10.   A pályázat érvényessége:

10.1.    A pályázat érvénytelen, ha:

10.1.1.         a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

10.1.2.         a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be, e-pályázat esetében 2018. október 10., közép európai idő szerint 12:00 után.

10.2.    A pályázat érvényes, ha:

10.2.1.         a pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.

10.2.2.         a kötelező benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;

10.2.3.         a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra;

10.2.4.         a pályázóval szemben nem áll fenn a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;

10.2.5.         a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel;

10.2.6.         az elektronikus pályázati rendszerben megadott információk hitelességéről szóló nyilatkozatot a pályázó megfelelő módon aláírta és eljuttatta az Alapkezelőhöz.

 

11.   A pályázatok elbírálása:

11.1.    Tartalmi értékelés szempontjai

11.1.1.       A pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.

11.1.2.       A pályázati kérelmében alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a gazdasági jog területén a külhoni magyar közösség gyarapodása érdekében. A tutoriális képzés során megszerzett információkat a pályázati cél elérése érdekében alkalmazni kívánja.

11.1.3.       A pályázó előzetes értékelését a félévek eredményei/átlagai és más szakmai/tudományos szempontok figyelembevételével végzi az Alapkezelő.

11.2.    Döntés a pályázatokról

11.2.1.       A pályázatokra vonatkozóan javaslatot a Bethlen Gábor Alap Kollégiuma tesz, melyről a döntést a Bethlen Gábor Alap Bizottsága a pályázat beadási határidejét követően legkésőbb 90 napon belül meghozza.

11.2.2.       A döntésről minden pályázót a döntést követő 30 napon belül az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk.

 

12.   A pályázat utánkövetése:

12.1.    A pályázattal kapcsolatos döntés nem kerül indokolásra, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

12.2.    A sikeres pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok időtartama alatt illeti meg az ösztöndíj, az nem vihető át más felsőoktatási intézményben, tagozaton, szakon végzendő tanulmányok időtartamára.

12.3.    A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetékességű adóalanynak minősül, és az ösztöndíj összegét a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint- bejelenti, és az azt terhelő adót befizetni köteles.

 

13.   Szerződéskötés

13.1      A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. Ennek feltételeit, illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) jelen pályázati felhívást kiegészítő Pályázati útmutató a 2018. „Dr. Szász Pál ösztöndíj” programhoz tartalmazza.

13.2      A megkötött szerződés keretében rögzítésre kerül a tutoriális képzésben való feltételrendszer is.

 

14.   A támogatási szerződés tartalma

A támogatási szerződés a következőket tartalmazza:

14.1.    támogatás célját

14.2.    a támogatás összegét

14.3.    a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését

14.4.    a támogatott pénzügyi számlaszámát és a hozzá tartozó SWIFT kódot

14.5.    a támogatás felhasználásának és elszámolásának módját, határidejét

14.6.    jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetés rendjét, a szerződésszegés eseteit, szankcióit;

14.7.    a szerződés felmondásának, szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezéseket;

14.8.    a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget

14.9.    a támogatott tudomásulvételét a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről;

14.10.a nyújtott támogatás támogatástartalmát, a támogatás intenzitását és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriát;

14.11.a nyilvános közzétételhez való hozzájárulást;

14.12.támogatással kapcsolatos iratok megőrzésének határidejét;

14.13.az adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit.

 

15.   Szerződéskötéshez beküldendő mellékletek

15.1     Pályázati elektronikus adatlap mellékletei (eredeti)

15.2     Bankszámla igazolás (eredeti)

15.3     Aktív hallgatói jogviszony igazolása (eredeti)

 

16.   Szerződésszegés következményei:

16.1.    Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben meghatározottakat nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

16.2.    A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti – késedelem esetén késedelmi – kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

 

17.   A támogatás folyósítása

17.1.    A folyósítás általános elvei:

17.1.1.       a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása

17.1.2.       a támogatott a Bethlen Gábor Alapból nyújtott korábbi támogatásaira vonatkozóan határidőre eleget tett elszámolási és esetleges visszafizetési kötelezettségeinek;

17.1.3.       a folyósításhoz szükséges dokumentumok beküldése a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló teljesítés igazolások beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása;

17.1.4.       amennyiben a támogatott korábbi szakmai elszámolása nem került még elfogadásra, a támogatás csak annak elfogadását követően kerül folyósításra.

17.2.    A támogatás finanszírozási formája:

A támogatás a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeni ütemezésben vehető igénybe

A megítélt támogatási összeget az Alapkezelő a pályázati cél megvalósításához a szerződésben meghatározottak szerint több részletben utalja át a támogatottnak a pályázati felhívás 5.4 pontja szerinti ütemezésben.

 

18.   Szakmai gyakorlat

A pályázók az ösztöndíjas időszak alatt kötelező 8 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely két részteljesítésből áll:

18.1.    4 hetes nyári gyakorlat az Alapkezelő által megjelölt időpontban, szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató, Budapesti Ügyvédi Kamara által kijelölt budapesti ügyvédi irodáknál.

18.2.    4 hetes külhoni szakmai gyakorlat az 5.7. pontban meghatározottak szerint. A külhoni szakmai gyakorlat helyét és idejét a támogatottnak kell megszerveznie, a gyakorlat teljesítéséről egy beszámolót és teljesítésigazolást kell benyújtania. A külhoni szakmai gyakorlat teljesítésének határideje 2019. június 30.

 

19.   Szakmai beszámoló

A beszámoló elvárási szempontjai:

19.1.    A beszámoló az ösztöndíj-támogatás céljának és eredményeinek, a támogatás hasznosulásának ismertetését kell, hogy tartalmazza.

19.2.    A szakmai beszámolóban a támogatott számot ad a cél megvalósításáról. Az ebben felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pályázati felhívásban megfogalmazottakhoz. A szakmai beszámolóban kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen tágabb célkitűzés részeként hasznosítja fel a pályázó a tutoriális képzésen megszerzett ismereteket, milyen konkrét célokat kívánt elérni vele, milyen eredménnyel valósítja meg ezeket.

19.3.    A szakmai beszámoló főbb elemei:

a)        Hogyan valósultak meg a pályázatban kitűzött célkitűzések? (Az elért eredmények alátámasztása)
b)        Milyen nehézségek merültek fel a megszerzett ismeretek alkalmazása során?
c)        Milyen problémák merültek fel a feladat(ok) megoldása közben, hogyan sikerült ezeket orvosolni?
d)        Hogyan látja a támogatás hasznosulását tanulmányi előmenetelére vonatkozóan?
e)        Hogyan valósultak meg a pályázatban kitűzött célkitűzések? (Gazdasági szakterület kiemelése, a támogatás hozzájárulása a külhoni jogászképzéshez)
f)         Egyéb tapasztalatok

19.4.    Szakmai gyakorlatról (külhoni és magyarországi) szóló beszámoló esetében érvényes irányelvek:

a)          a szakmai gyakorlat pontos helyszíne,
b)          feladatok részletezése,
c)          szakmai elvárások részletezése,
d)          megszerzett szakmai tapasztalatok,
e)          nehézségek a szakmai gyakorlat teljesítése során (szakmai, nyelvi, beilleszkedési nehézségek),
f)           hogy sikerült a nehézségek, problémák orvoslása,
g)          mennyire valósultak meg a szakmai gyakorlattal kapcsolatos célkitűzések és elvárások.

19.5.    A pályázat megvalósult célját igazoló fényképek, video anyagok, kiadványok, stb. beküldése elvárt.

 

20. A pályázati csomag elemei 

20.1.    Pályázati felhívás

20.2.     Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a  Nyilatkozat sablon)

20.3.    Pályázati útmutató

 

21.   Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázók hozzájárulnak a személyes adataik Alapkezelő által történő kezeléséhez az Alapkezelőhöz benyújtásra kerülő pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének az Alapkezelő által történő nyomon követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Alapkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából.

A pályázók hozzájárulnak továbbá, hogy az Alapkezelő által kezelt személyes adataikhoz az Alapkezelő bgazrt.huhonlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, hogy az Alapkezelő a személyes adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek megismerjék.

 

22.   Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Nagy Beáta
e-mail: beata.nagy@bgazrt.hu
Tel: +36-1-79-53 218

 

Letölthető dokumentumot itt érhetők el.